Wolf Informatica 2009

SQUARE-WIJZIGINGEN versie 18.0                                        

24-05-2016

Balans
Indien als tijdsperiode niet het hele jaar is geselecteerd, volgt de vraag of de verlofrechten beperkt moeten worden tot de gekozen tijdsperiode. Indien men dit bevestigt, worden de verlofsaldi berekend, alsof de medewerkers aan het einde van de periode uit dienst gaan. Deze mogelijkheid bestaat alleen, indien de checkbox als-verlofkaart is uitgevinkt.

28-04-2016 

Tijdfilters
In de filtergroep kan men telling=X zetten (telling in uren). Dit is van toepassing voor het filter, dat de vacantie-uren telt voor de ORT-berekening (VACORT), in het geval, dat vacantie middels substitutie (%) over slaapdiensten of bereikbaarheidsdiensten wordt ingeroosterd.

26-01-2016

Reserverooster
Er is een nieuwe functie Oud-Reserverooster-Actualiseren in het menu Extra/Diversen/Reserverooster.  Het  Oud-Reserverooster is een kopie van het laatste reserverooster, voordat het opnieuw is aangemaakt. Zodoende kunnen "verloren" roosters langer worden bewaard en teruggezet.

16-11-2015

Controle ziekmeldingen
De functie (in het menu RAPPORT)  is opgesplitst in twee subfuncties: Standaard en Activiteiten. Met de laatste subfunctie wordt gecontroleerd of bepaalde activiteiten tijdens een ziekteperiode zijn ingeroosterd (bijvoorbeeld vacantie). Men kan de activiteit of de activiteitscategorie aangeven en tevens een tijdsinterval. Er wordt een lijst aangemaakt met het aantal ingeroosterde uren per ziekteperiode binnen het tijdsinterval.

01-09-2015

Urencrediet omzetten
Bij de functie Urencrediet-omzetten (in het menu EXTRA/DIVERSEN) kan men zich beperken tot de positieve of de negatieve saldo's.

18-05-2015

Downloading personele gegevens
Indien in Downloading/Recordstructuur bij UITDIENSTDATUM in het veld OPTIES het woord SKIPLEEG staat, dan wordt de uitdienstdatum in Database/Personeelniet gewist, indien het overeenkomstige veld in het importbestand leeg is.

18-04-2015 

Sparen/opnemen integraal
De functie is opgenomen in het menu EXTRA. Er is een functie WEGBOEKEN toegevoegd, waarmee verjaarde spaartegoeden kunnen worden weg geboekt. 

30-10-2014

Roosters en gespaard verlof
Indien een randkolom verlofsaldi weergeeft, wordt een cel in die kolom pas zwart (dwz overtreding), indien naast het beschikbare verlof-tegoed ook de gespaarde verlof-uren zijn ingeroosterd. 

Sparen/opnemen integraal
Er is een reset-functie toegevoegd, waarmee de spaar- en opnamedata van het actuele roosterjaar worden gewist.

09-10-2014

Verlofkaart
Op de vervolgpagina van de verlofkaart staan ook de spaar- en opnamemomenten m.b.t. spaarverlof.

02-09-2014

Voetregels
Het maximale aantal voetregels op de roosterafdruk is verhoogd naar 8.
Ook de categorie- en de activiteitsvoetregel kunnen worden afgedrukt.
Alleen de relevante voetregels worden afgedrukt.

06-08-2014 

Rooster 2015
Het rooster voor 2015 is beschikbaar.

30-07-2014 (14.2.4)

Printen
Indien in het initialisatiebestand SQUARE.INI de regel DEFPRINTER = FALSE staat, wordt bij de eerste printopdracht in een Square sessie naar de standaardprinter gevraagd. Dit biedt een oplossing voor het geval, dat de standaardprinter niet automatisch herkend wordt (foutmelding bij Citrix: "no default printer"). 

Rapport/Urenoverzicht
Het maximale aantal kolommen is verhoogd naar 70.

02-07-2014 (14.2.3)

Salarisverwerking
Er is een salariskoppeling naar MERCASH.

12-05-2014 (14.2.0)

Toegangsrechten
Er is een veld Personeelsnummer toegevoegd, waardoor een gebruiker aan een medewerker kan worden gekoppeld. Bij het invullen van dit veld wordt men ondersteund door een keuzelijstje van namen en medewerkers van de actuele afdeling. Door dubbel-klikken op dit veld komt de naam van de betreffende medewerker in beeld.

Logboek
Door dubbelklikken op een gebruikersnaam komt de naam van de betreffende medewerker in beeld, indien deze is gekoppeld aan de gebruiker middels het personeelsnummer bij de Toegangsrechten. 

Verlofkaart
Op het vervolgblad van de verlofkaart staan tevens alle extra urencredieten met een datum verschillend van 1 januari.

Integraal sparen/opnemen
Men kan de spaardatum en de opnamedatum zelf instellen (standaard 1-12 resp 2-12).

Parameters
De parameter Nulsaldo-Uurloners (Telling) is constant aangevinkt en is als parameter niet meer zichtbaar.


30-04-2014 (14.1.3)

Maximale werktijd
In het overzicht INFO/Rusttijden is ook de overschrijding van de maximale werktijd (per dag) aangegeven.

07-02-2014 (14.1.0)

Integrale overplaatsing (niet meer in testmodus)
Met deze functie in Extra/Diversen kunnen alle medewerkers van een unit in de ene afdeling overgeplaatst worden naar een unit in een andere afdeling. Hierbij wordt ook het locatierooster aangepast vanaf een gegeven datum.

Reset-poolers (niet meer in testmodus)
Met deze functie in Extra/Diversen worden poolers en leerlingen, die tijdelijk op een andere afdeling zijn ingepland met ctrl-F6, weer op hun oorspronkelijke (pool)afdeling teruggezet, voorzover dat niet al automatisch is gebeurd.

Controle overuren 25% (niet meer in testmodus) 
De functie Overuren25-50 in Extra/Diversen ondersteunt de controle van een regel, dat in 7 dagen hoogstens 5 overuren a 25% mogen worden vergoed. Hierbij wordt een activiteit door een andere vervangen, zodra de eerste activiteit meer dan 5 uur in 7 werkdagen overdag is geboekt.  
   
09-12-2013  (14.0.5)

Rooster/Bewerken: CopyKolom
Indien de actuele roostercel enkel een uitzonderingsdienst bevat, wordt enkel die uitzonderingsdienst gecopieerd (de dienstcode blijft dus staan, zoals bij CopySprong).

Uitzonderingenvenster: templates
Er is een checkbox Totale-templates, waarmee de gelijknamige centrale parameter in Parameters/Planning tijdens een sessie kan worden gewijzigd.

22-10-2013  (14.0.2)
 
Diensten-per-afdeling
Men kan de toegestane diensten per afdeling resp. unit ook vastleggen in een veld Alle-Diensten onder de tabel DIENSTEN-PER-AFDELING (indien het betreffende veld leeg is, zijn alle diensten toegestaan). Men heeft dan dus enkel het recht DB-diensten nodig en hoeft hiertoe dus niet als superuser de tabel AFDELING resp UNITS te benaderen.

15-05-2013
  (13.4.1)

Balans
Er is een extra kolom FUNCTIE toegevoegd (optioneel). In de kolom DEELTIJDFACTOR staan de contracturen of de deeltijdpercentages, zoals dat voor de INFO-kolom (eerste randkolom) in het rooster is ingesteld.

01-05-2013
  (13.4.0) 

Overzicht regelschendingen
Deze optie wordt geactiveerd vanuit het INFO-menu. 
Er verschijnt een lijst van alle regelschendingen per medewerker. 

Toegangsrechten: topactiviteiten 
In Database/Besturing bestaat in de tabellen ACTIVITEITEN/OPTIES en ACTIVITEIT/AFWIJKING-PER-JAAR een nieuw veld TOP-ACTIVITEIT (als checkbox). Indien aangevinkt, heeft men speciale rechten nodig om deze activiteit in te roosteren. Dit recht Top-activiteit kan bij de toegangsrechten aan een gebruiker worden toegewezen.

Ontbrekende roosters
Deze optie wordt geactiveerd vanuit het INFO-menu.
Er verschijnt een lijst van alle medewerkers met een leeg rooster in de geselecteerde periode. De lijst heeft alleen betrekking op medewerkers met een salarisnummer en een vast dienstverband (dus geen uurloners).

Urenverdeling: templates en Unit-0
Bij Rapport/Urenverdeling zijn nu de zelfde templates van toepassing als bij Rapport/Urenoverzicht (enkel de opties zijn verschillend). Indien een urenverdeling per-unit is gekozen, verschijnt bovendien een extra kolom voor unit-0.

Roosters als tekstbestand
Het tekstbestand bevat ook de voetregels van het rooster.


27-03-2013 (13.3.4)

Tijdfilters: P-Cat en F-Cat
Er zijn velden P-CAT en F-CAT  in de tabel FILTERS toegevoegd, zodat voor eenzelfde filtergroep filters voor verschillende P- of F-categorieën kunnen worden aangemaakt.

Balans: controle restverlof
Bij de berekening van de controle-waarde wordt ook rekening gehouden met afgeboekte verlofuren in de tabel URENCREDIET in de betreffende periode.

30-01-2013 (13.3.0) 

Beveiliging
Er is een parameter D-BEVEILIGING in Parameters/Systeem. Indien deze parameter is aangevinkt (standaard), mag de superuser alleen in de database muteren, indien de betreffende afdeling niet bezet is. Indien de parameter is uitgevinkt, mag de superuser altijd in de database muteren (op eigen risico).       


Flexibilisatie
De parameter FLEXIBILISATIE in Parameters/Systeem is vervallen.

21-01-2013 (13.2.7)

Salarisverwerking 
Men kan een categorie aangeven, waardoor het koppelbestand naarde salarisverwerking alleen gevuld wordt met gegevens van medewerkers met diecategorie of juist zonder die categorie (in het laatste geval moet er eenminteken voor de categorieletter staan). 


12-01-2013 (13.2.6)

Balans: controle restverlof 

In de balans is er een menuoptie Controle-Restverloftoegevoegd. Indien aangevinkt is er een extra kolom met het verschil tussen hetrestverlof van vorig jaar en het geboekte verlof in een bepaalde periode. Zokan men controleren, of het restant van het wettelijk verlof van vorig jaar inde eerste zes maanden van het huidige jaar is afgeboekt.

Activiteiten: Planning
Bij de activiteiten (Database/Besturing) is in de subtabel Afwijkingen-per-jaareen veld Planning toegevoegd. Hiermee kan men een activiteit in hethuidige jaar “uit-zetten” (in de subtabel Activiteit-per-afdeling),terwijl de activiteit in het vorige jaar gewoon “aan” blijft staan.

Diensten-per-afdeling: Rust
In de tabel Diensten-per-afdeling is een veld Rusttoegevoegd. Hiermee kan men instellen, dat voor de ene afdeling na een bepaaldedienst wel op een rustperiode wordt gecontroleerd en in de andere niet (bijv.bij slaap-diensten).


29-10-2012 (13.2.0) 

Koppeling met zelfroostermodule (INTUS)
Via het menu Roosters/Import-extern-rooster kan men een tekstbestand met diensten van een zelfroostermodule importeren over een geselecteerde tijdsperiode. De diensten kunnen worden ingelezen naar keuze in het basisrooster van een afdeling, in het dienstrooster van een afdeling of in het dienstrooster over alle afdelingen. Bij import naar het basisrooster mogen de records alleen dienstcodes bevatten (geen activiteiten). In het dienstrooster worden reeds ingevoerde activiteiten en uitzonderingen niet overschreven.

Uitzonderingenvenster
Men kan in het uitzonderingenvenster scrollen: een dag vooruit of een een dag terug, naar de volgende of de vorige medewerker.

Bezettingslijst
Men kan een tijdsperiode aangeven.

01-10-2012 (13.1.0)

HTML-helpbestanden
De klassieke helpbestanden voor 32-bitsystemen zijn vervangen door HTML-helpbestanden, die ook leesbaar zijn voor 64-bit-systemen.

Downloading personele gegevens
Indien het hokje inzetvariatie in het openingsvenster is aangevinkt, wordt bij een overplaatsing van een medewerker naar een nieuwe afdeling tevens in de tabel INZETVARIATIE een record toegevoegd met als afdeling de oude afdeling en als einddatum de overplaatsingsdatum. Hierdoor kan de planner van de oude afdeling de betreffende medewerker toch inroosteren (met CTRL-F6).

Bezettingslijst: activiteiten per dag
Via het menu Roosters/Bezettingslijst kan een overzicht worden aangemaakt met per dag het aantal uren per activiteit, uitgevoerd op de actuele afdeling resp. unit. Bovendien kan men een tijdsperiode aangeven.

17-08-2012 (13.0.0) 

Roosterjaar 2013
De licentie voor het roosterjaar 2013 is beschikbaar.

09-07-2012 (12.3.6) 

Wachtwoorden
Aan de wachtwoorden worden strengere eisen gesteld.

21-05-2012  (12.3.0)

Kengetallen
Er zijn twee tabbladen beschikbaar: randkolommen en voetregels.

 

Randkolommen
Er is een randkolom beschikbaar voor een derde activiteit (verlofsoort).
Bij Opties/Kengetallen kan men de randkolom met de regelschendingen (RGL) naar keuze voor deze activiteit gebruiken. Dit is nu de vijfde randkolom (voorheen de tweede).

Units
Er zijn twee nieuwe velden: startdatum en einddatum.
In een roosterjaar, waarin de unit niet geldig is, verschijnt het betreffende tabblad ook niet. Medewerkers, die toch op die unit staan, worden in unit-0 geplaatst. In een medewerker toch op een ongeldige unit wordt ingezet, wordt de betreffende roostercel zwart.

Roosters en verlofkaarten per mail verzenden
Men kan zelf een begeleidende tekst opstellen.

Het zonnetje en de verlofkaart
Men kan de functionaliteit van het “zonnetje” (taakknop) instellen. Dit gaat via de  parameter ZOOMING bij Opties/Parameters/Diversen (centraal niveau). Indien aangevinkt, werkt de knop zoals voorheen (in- en uitzoomen). Indien uitgevinkt verschijnt meteen de verlofkaart, zodra men op het “zonnetje” klikt.

Balans
Ook de gespaarde verlofuren kunnen in de balans worden opgenomen.
Bovendien kan men een totaal-kolom toevoegen met het totale aantal verlofuren m.b.t. alle geselecteerde verlofsoorten.

Urenoverzicht
Er zijn twee kolommen toegevoegd: afdelingscode en functie.

Rooster layout (naamkolom)
Men kan instellen, dat in de naamkolom standaard de achternaam van de medewerker staat. Dit gaat via de parameter STANDAARDNAAM bij Opties/Parameters/Layout (centraalniveau).
Bovendien kan men instellen, dat er in het naamveld een hoekje verschijnt, indien voor de betreffende medewerker in Database/Personeel commentaar is gedefinieerd.  Dit gaat via de parameter COMMENTAAR-HOEK bij Opties/Parameters/Layout (centraalniveau).

Basisrooster: actuele contracturen
Men kan instellen, dat in het basisrooster in de info-kolom de actuele contracturen staan i.p.v. de toekomstige. Dit gaat via de parameter BASIS-UREN-ACTUEEL  bij Opties/Parameters/Planning  (centraalniveau).

Uit-dienst naar exitbak
Men kan afdelingen en/of een categorie selecteren.

21-03-2012  (12.2.0)


Roosters ontsluiten.
Men kan meerdere geselecteerde afdelingen ontsluiten.

Verlofsaldi.
Wanneer men met de muis op de randkolommen klikt, verschijnen ook de spaar-verlofsaldi in het hulpvenster.

Vacantietoeslag in tijd voor meeruren.
De mogelijkheden om de vacantietoeslag in tijd te berekenen voor betaalde meeruren zijn uitgebreid m.b.t. de verschillende verlofsoorten.

11-11-2011  (12.1.0)

Balansactiviteiten.
Het maximale aantal balansactiviteiten (verlof, etc) is verhoogd naar 12.
Er is een parameter VKAART-SPLITSEN  (Parameters/Printen). Indien aangevinkt, staat de legende van de verlofkaart op een extra pagina.

Templates-urenoverzicht.
De templates voor het urenoverzicht, die de keuze van activiteiten en filters vastleggen, kunnen alleen door de superuser worden aangemaakt.

21-10-2011 (12.0.3) 

Sparen van verlofuren.
De functies, die betrekking hebben op het sparen van verlofuren, zijn zowel van toepassing op PLB/LFB-uren als op bovenwettelijke verlofuren. Dit geldt met name ook voor de functie Spaaruren (menu Rapport/Projecten), waarmee de gespaarde verlofuren per roosterjaar inzichtelijk zijn.

Verlofrechten.
Er is een parameter GEBMAANDAFRONDING (Parameters/Telling), waarmee men kan aangeven, of voor de berekening van de verlofrechten de verjaardag zelf dan wel de eerste dag van de verjaardagsmaand bepalend is. In het eerste geval is de parameter uitgevinkt en in het tweede geval aangevinkt.

11-10-2011 (12.0.2)

Omzetting urencredieten
Er is een nieuwe functie Urencredieten-omzetten (menu Extra/Diversen), waarmee de urencredieten met datum 1 jan van het actuele roosterjaar van de ene activieit naar de andere worden omgezet. De functie is uit te voeren na de jaaroverheveling van de urencredieten.

15-08-2011 (12.0.0)

Roosterjaar 2012
De licentie voor het roosterjaar 2012 is beschikbaar

21-07-2011 (11.5.6)

Verlofregels
Het maximale aantal verlofregels is verhoogd naar 500.

02-07-2011 (11.5.4)

Sparen en opnemen integraal
Deze functie wordt geactiveerd vanuit het submenu Extra/Diversen.
Men kan met deze functie integraal PLB-uren sparen en/of opnemen.
Met de functie sparen worden positieve PLB-saldos omgezet in PLB-spaaruren. 
Met de functie opnemen worden negatieve PLB-saldos  aangevuld (opgenomen) vanuit de PLB-spaaruren, voorzover mogelijk.

06-06-2011 (11.5.0)

Database/Organisatie
Zowel voor de tabel AFDELING als voor de tabel UNIT zijn commentaar-velden toegevoegd (40 resp. 25 tekens). Deze velden zijn in het rooster zichtbaar indien men met de muis op een van de unit-tab’s staat.

Database/Personeel: URENCREDIET
In de tabel URENCREDIET is een veld REDEN toegevoegd (12 tekens). Bij de jaaroverheveling wordt in dit veld automatisch de waarde VJR (=vorig jaar)  of VJR-MEERUREN (verlofrechten opgebouwd uit meeruren)  gezet. Indien men met de muis op de legende van de verlofkaart staat, worden deze redenen zichtbaar gemaakt, indien zij betrekking hebben op extra opgebouwde verlofrechten.

Rapport/Urenoverzicht
In het urenoverzicht kan men twee extra kolommen toevoegen: Contracturen en Maximum-uren

Rapport/Balans
Er is een optie als-verlofkaart toegevoegd, waardoor de resturen in de balans overeenkomen met de resturen op de verlofkaart (de actualisatie-datum is dan bepalend voor de berekening). De optie wordt opgeslagen.

Rapport/Verlofkaart
Er is een optie zonder-diensten toegevoegd, waarbij de gewerkte dagen niet zichtbaar zijn op de verlofkaart. Deze optie kan zinvol zijn bij het verzenden  van verlofkaarten.

Toegangsrechten
Er is een recht onsluiten toegevoegd. Met dit recht kan een gebruiker het rooster ontsluiten zonder superuser te zijn.

Geldigheidsdatum van een afdeling
In het rooster wordt per datum gecontroleerd op de geldigheid van de afdeling, bepaald door de start- en einddatum. Bij een ongeldige afdeling  wordt de roostercel zwart.

Bezettingsschema
Men kan het bezettingsschema scrollen.

Export naar extern-rooster in batchmodus.
De export naar een extern rooster (bijv. ECARIS) kan in batchmodus worden uitgevoerd. Er moeten dan in de commandoregel de commandline-parameters worden meegegeven BATCH=2#2011, resp BATCH=2#2012, etc. Zodoende kan de opdracht  in de Windows-taakplanner worden opgenomen (bijv. iedere week)


30-05-2011 (11.4.0)

Downloading: XML-Conversie
Met deze functie wordt een XML-bestand van Beaufort geconverteerd in een tekstbestand.

Downloading: recordstructuur
Er is een nieuw veld OPTIES, waarmee sommige kolommen nader kunnen worden gespecificeerd. Het betreft de kolommen Naam (geboorte- of samengestelde naam), Mailadres (werk of privé), Categorie en Verlof.
Dit is alleen van toepassing voor de XML-koppeling van Beaufort.

Downloading: formaat voor kolom Categorie
Er is een apart formaat voor de kolom Categorie, waarmee getallen in het invoerbestand kunnen worden omgezet in categorie-letters (bijv. %T20 betekent,  dat het getal 20 wordt omgezet in de categorieletter A)

Downloading: ingangsdatum van overplaatsing
Er is een nieuwe kolom ORGSTART, waarmee de ingangsdatum van een nieuwe org.eenheid of kostenplaats kan worden aangegeven. Indien men hiervan gebruik maakt, wordt het locatie rooster vanaf deze datum aangepast (eventueel moet deze actie ook nog voor het volgende roosterjaar worden uitgevoerd).

DBS-koppeling salarisverwerking
Standaard wordt de periode van de te verwerken ORT-gegevens meegegeven (dit werkt zowel met als zonder aansturing van de loonverdeling)

Urenverantwoording/ Integraal-bestand
Het eerste veld Codenaam is verangen door de achternaam + initialen.
Als laatste veld is het regelingsnummer van de activiteit toegevoegd.

Logboek
In het initialisatiebestand Square.ini kan een regel LOGPERIOD = n staan, zijnde het minimale aantal dagen waar het logboek betrekking op heeft. (standaard: 14). Het maximale aantal records van het logboek is verhoogd naar 100.000.

Database/Personeel
Het veld CONTRACT staat achter het personeelsnummer.

07-04-2011  (11.3.8) 

Database/Personeel: controle van codenaam
De controle van de codenaam bij het invoeren van een nieuwe medewerker in Database/Personeel vindt nu op veld-niveau  plaats en niet pas na het afsluiten van het record.

Rooster als tekstbestand: tussenregels.
De parameter TUSSENREGEL (Parameters/Printer) is ook van toepassing, indien het rooster als tekstbestand wordt opgeslagen.

04-02-2011 (11.3.4)

Downloading personele gegevens
Ook resturen kunnen worden ingelezen (op dezelfde manier als verlofsaldo's).

Ook is er een optie Naamcorrectie waarmee na het inlezen van de personele gegevens vanuit Beaufort via de standaardkoppeling op een eenvoudige manier de geboortenamen door de samengestelde namen kunnen worden vervangen (hiertoe moet dan wel een extra bestand worden ingelezen)

Integrale overplaatsing.
Er kan een ingangsdatum worden aangegeven.

02-12-2010 (11.3.0)

Verlofuren (PBL/LFB) sparen per roosterjaar zonder project.
Men kan verlofuren (LFB, PBL) sparen zonder hiertoe een project te definieëren. Om verlofuren te sparen of weer op te nemen vanuit het spaartegoed, geeft men in de tabel URENCREDIET tevens het roosterjaar aan. Bij een opname vanuit het spaartegoed, wordt automatisch eerst het oudste verlofspaarpotje bijgewerkt.
Op de verlofkaart is teven het spaarsaldo inzichtelijk.
Op het nieuwe overzicht Rapport/Projecten/Spaaruren is naast het totale aantal gespaarde en opgenomen uren bovendien het spaartegoed per roosterjaar inzichtelijk.

CopySprong voor algemene opmerkingen per datum.
De functie CopySprong kan ook worden toegepast op algemene opmerkingen per datum.

17-11-2010 (11.2.0)

Square in batchmode voor Windows-scheduler
Man kan Square  in batchmodus laten uitvoeren vanuit de Windows-scheduler . Op deze manier kan men het integraalbestand voor de urenverantwoording voor een heel jaar elke dag of elke week automatisch laten genereren. Het bestand heeft de naam SquareRooster-10, -11, etc. gevolgd door datum en tijd.  Er moeten dan in de commandoregel de commandline-parameters worden meegegeven BATCH=1#2010, resp. BATCH1=2011. De map, waar het bestand geplaatst moet worden, geeft men aan in het initialisatiebestand SQUARE.INI met de regel BATCHDIR =

Algemene opmerkingen per datum
Men kan in de datumbalk per datum algemene opmerkingen plaatsen, die voor de hele afdeling gelden (net zoals voor gewone roostercellen per medewerker). Men plaatst een opmerking door met de rechtermuis op een geselecteerde datumcel te klikken. Er verschijnt dan een klein rechthoekje in de datumcel (zoals bij een gewone roostercel). Men kan de opmerking weer verwijderen m.b.v. de rechter muis in combinatie met de shift-toets.

15-10-2010 (11.1.0)

Kleur van gecombineerde dienst
Er is een parameter KLEUROMKERING in Parameters/Layout (Centraal Niveau). Indien aangevinkt, heeft bij een gecombineerde dienst (dienst+activiteit) de kleur van de activiteit prioriteit boven de kleur van de dienst, indien de kleur van de activiteit expliciet gedefinieerd is in de activiteitentabel.

31-08-2010 (11.0.3)

Foto's van medewerkers
Er is een parameter FOTO/PNR in Parameters/Diversen (CentraalNiveau). Indien aangevinkt,  worden de namen van de fotobestanden gekoppeld aan het p-nummer i.p.v. de codenaam. Bovendien kan men in het initialisatiebestand SQUARE.INI met de parameter FOTODIR een alternatieve fotomap aangeven. Op deze manier kan de fotomap van Beaufort aan Square worden gekoppeld.

02-08-2010 (11.0.0)

Roosterjaar 2011
Het roosterjaar 2011 is beschikbaar

15-07-2010 (10.5.9)

Inzetvariatie
Tijdens Database-Opschonen worden de contracten in de tabel INZETVARIATIE gecontroleerd.
Indien er in deze tabel ongeldige contracten staan, verschijnt een waarschuwing.

28-06-2010 (10.5.6)

Salarisvewerking
Indien de controleparameter Y is gedefinieerd, wordt bij de salarisverwerking automatisch de categorisering van uurloners (en eventueel fulltimers) uitgevoerd.

01-06-2010  (10.5.1)

Verlofrechten: afronding per categorie
Men kan bij Parameters/Categorie uitzonderingen vastleggen met betrekking tot de afronding en de maandafronding van verlofrechten. De afronding kan hiermee per personeelscategorie (CAO) of per activiteitscategorie (verlofsoort) worden ingesteld. 

26-05-2010  (10.5.0)

Rapportage/Urenoverzicht
Naast de kolom Bruto-tijd zijn er de kolommen Bruto-geld en Bruto-totaal.

Rapportage/Balans
Men kan het overzicht beperken tot de medewerkers, die in de actuele maand uit dienst zijn gegaan.
Hiertoe moet men het hokje alleen-uitdienst aanvinken.

Rapportage/Personeelslijst
Men kan sorteren op afdeling/unit.
Het mailadres is als optionele kolom toegevoegd.

Database/Personeel: Inzetvariatie
Men kan twee tijdvakken aangeven met afwijkende uren per afdeling.
Hierdoor is een beperkte uren-historie op afdelingsniveau mogelijk.

Personeelsinformatie (F5)
Er staat aangegeven, wanneer en door wie het rooster van de medewerker het laatst is gewijzigd.

Logboek
In het logboek staan ook alleen-lezers vermeld.
Bovendien is in het logboek aangegeven, of een afdeling alleen geopend wordt om te lezen of ook om te schrijven (muteren).

Zoeken-direct
Men kan een medewerker ook op roepnaam zoeken.

Uitzonderingenvenster
Het totale aantal regels is verhoogd naar 12.

Kengetallen: voetregels
Er zijn maximaal 6 voetregels om diensten te tellen.

Toegangsrechten
Via de informatieknop ziet men
-  wanneer elke gebruiker het laatst Square heeft gebruikt
-  wanneer elke gebruiker het laatst de afdeling heeft geroosterd
-  wanneer de afdeling afgesloten, resp. ontsloten is
voorzover deze informatie in het logboek vermeld staat.

Parameters
Er is een nieuw tabblad Categorie.
Hier zijn alle parameters ondergebracht, die categorieen betreffen.

Roosters afsluiten
Men kan roosters ook afsluiten door dubbelklikken op de geselecteerde datum in de datumbalk (in plaats van met de rechter muisknop)


03-04-2010  (10.4.0) 

Roosters en verlofkaarten verzenden
Men kan zowel roosters als verlofkaarten ook individueel verzenden.

Vacantietoeslag voor betaalde meeruren
In de relevante filtergroep (bijv MEERVAC) kan telling=W worden gezet, waarmee per meeruur op jaarbasis de volgende factor wordt berekend:  
           verlofuren/(normuren-verlofuren)

Uitzonderingenvenster
Het aantal templates is verhoogd van 4 naar 6

Werklast
In het werklastschema staat nu ook het aantal zorguren per week aangegeven.

12-03-2010  (10.3.2) 

Controle van dienstoverlappingen

De controle van dienstoverlappingen per p-nummer is zowel per afdeling als integraal mogelijk.

08-03-2010  (10.3.1) 

Koppeling met het salarissysteem
Er is een koppeling met AFAS-Profit.

01-03-2010  (10.3.0) 

Werklast
In het werklastschema staat nu ook per functie het minimale aantal (zorg)uren aangegeven, afgeleid van de nodige diensten.

Toegangsrechten
Er is een extra knop, waardoor inzichtelijk is, wanneer een medewerker  de laatste keer in Square is ingelogd, voorzover deze informatie in het logboek aanwezig is (dus niet voor only-readers).

Medewerkers verwijderen, die al lang uit dienst zijn.
Er is een functie in het menu Extra/Diversen, om medewerkers permanent uit de database te verwijderen, die tot en met een bepaald jaar uit dienst zijn gegaan (alleen in testmodus).